PLAN VAN AANPAK

Iedere regionale situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Het schema onderaan deze pagina is een richtlijn, geen vereiste.

Een regionaal zorgprogramma dementie op jonge leeftijd is een werkdocument voor de betrokken organisaties om delen van de zorgketen te ontwikkelen of verbeteren. 

Hoe passen de klantbehoeften in de Zorgstandaard Dementie? 

Zorgstandaard Dementie Klantbehoefte
Niet-pluis 1. Betrouwbare en begrijpelijke informatie, over-zicht van beschikbare zorg en ondersteuning, contact met deskundige, specifiek voor de-mentie op jonge leeftijd
Diagnose 2. De tijd tussen eerste signalen en diagnose bij dementie op jonge leeftijd moet korter; is bij jonge mensen met dementie nu vaak vele ja-ren
Leven met dementie: ondersteuning 3. Zo lang als mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen
4. In de eerste fase van het zorgtraject staan praktische vragen rond werk, inkomen en uit-keringen meer op de voorgrond dan zorgvragen
5. De persoon met dementie heeft behoefte aan betekenisvolle activiteiten waarin hij/zij ple-zier, autonomie en vrijheid vindt
Leven met dementie: zorg 6. Behoefte aan medische en paramedische be-handeling thuis, zowel bij betrokkene als bij mantelzorgers
7. Vanwege zware belasting van mantelzorgers is er behoefte aan respijtzorg
8. Hulp in crisissituaties, wanneer de mantelzor-ger acuut niet meer in staat is de zorg op te brengen
9. Wonen met veel mogelijkheden voor bewegen en activiteiten, in eigen appartement met voldoende privacy, onder groep gelijken
Stervensfase en nazorg Proactieve zorgplanning Integraal zorgleefplan 10. De persoon met dementie en diens naasten worden respectvol bejegend. Zij behouden de regie
Casemanagement dementie, gecoördineerde netwerkzorg 11 De betrokkenen hebben behoefte aan een vaste persoon die hen gedurende het zorgtra-ject helpt: de casemanager die deskundig is op dementie op jonge leeftijd

Bekijk ook Aan de slag: integrale zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie

Initiatieffase

Doen ..

Initiatief

Start vanuit een bestaand dementienetwerk of vanuit een expertisecentrum dementie op jonge leeftijd.

Uitvoering ..

Stuurgroep

Stel een stuurgroep samen die bestaat uit besluitvaardige personen van de initiatiefnemers. Hier zitten de belangrijkste betrokkenen bijeen. Bestuurlijk commitment is voorwaarde voor deelname.

Trekker

Wijs een persoon aan die het project gaat trekken namens de stuurgroep en zorg voor uren en middelen. 

Resultaat ..

Plan van Aanpak

De trekker stelt een plan van aanpak op in overleg met de stuurgroep. Daarin staat ook welke tijd en geld nodig zijn

Bestuurlijke opdracht

De bestuurlijke achterban van de stuurgroep (afhankelijk van de uitgangspositie het bestuur van het dementienetwerk c.q. de bestuurders van de initiatiefnemers) keurt het plan van aanpak goed en formuleert een opdracht voor de stuurgroep. 

Analysefase

Doen ..

Inventarisatie

Inventariseer om te beginnen het bestaande aanbod en de huidige situatie rondom dementie op jonge leeftijd. Gebruik de Regioscan uit de Zorgstandaard Dementie. Neem niet alleen het zorgaanbod mee maar ook het relevante maatschappelijke aanbod.

Sterk / zwak

Analyseer de sterke en de zwakke punten van het aanbod. Gebruik de elf klantbehoeften als structuur.

Verbeterpunten

Andermaal aan de hand van de elf klantbehoeften: geef aan welke verbeterpunten er zijn en hoe deze in de volgende fase opgepakt gaan worden.

Uitvoering ..

Projectgroep

De Stuurgroep wijst een projectgroep aan. De deelnemers hebben ruimte gekregen om hier tijd in te investeren. De projectgroep koppelt terug aan de stuurgroep. 

Trekker

De trekker voert de analyse uit en overlegt regelmatig met de projectgroep. Leden van de projectgroep pakken deelvragen op.

Resultaat ..

Notitie van uitgangspunten

Het resultaat van de analyse wordt gerapporteerd in een notitie waarin uitgangspunten en doel van het op te stellen Regionale Zorgprogramma staan verwoord. De notitie beschrijft de analyse van de huidige situatie, de voorgestelde verbeterpunten en de vervolgstappen in overleg met de regio.

Bestuurlijke goedkeuring

De notitie wordt teruggekoppeld aan de bestuurlijke achterban met het verzoek om goedkeuring. 

Uitwerkingsfase

Doen ..

Breed overleg

Organiseer een breed overleg in de regio waar zoveel mogelijk van de relevante partijen bij aanwezig zijn. Presenteer de analyse en vraag medewerking voor de uitwerkingsfase

Uitwerken punten

Pak de verbeterpunten op met de relevante partijen. Kijk samen met hen welke verbeteringen op de korte of lange termijn kunnen worden doorgevoerd. Sommige knelpunten kunnen direct worden opgelost zodat zij als opgelost in het Zorgprogramma komen. Andere knelpunten vergen meer tijd en worden in het Zorgprogramma opgenomen als concrete vervolgafspraken.

Uitvoering ..

Projectgroep / trekker

De projectgroep vervolgt zijn arbeid door het organiseren van het overleg met de relevante partijen, het instellen van werkgroepen waar nodig, en het samen brengen van bevindingen. De trekker zal ook in deze fase veel van het feitelijke werk uitvoeren. 

Werkgroepen

Indien nodig worden er rondom bepaalde verbeterpunten werkgroepen in het leven geroepen met daarin de betrokken organisaties. Zorg voor commitment bij de besturen van die organisaties. 

Resultaat ..

Regionaal Zorgprogramma 

Resultaat van de uitwerkingsfase is het Regionale Zorgprogramma Dementie op Jonge Leeftijd. Waar mogelijk zijn al nieuwe afspraken opgenomen. Waar meer tijd nodig is, worden knelpunten benoemd en de acties voor het komende jaar beschreven.

Bestuurlijke goedkeuring

De besturen wordt gevraagd het Regionale Zorgprogramma goed te keuren. 

Borgingsfase

Doen ..

Jaarevaluatie

Evalueer indien nodig de voortgang van het afgelopen jaar. Maak indien nodig afspraken voor toekomstige evaluatiemomenten.

Jaarplan

Stel jaarlijks een kort verslag op van het afgelopen jaar. Beschrijf de op te pakken projecten en thema’s voor het komende jaar in een jaarplan. 

Commitment

Zorg voor inbedding van het zorgprogramma in het beleid van de deelnemende organisaties en het regionale dementienetwerk. Dit kan door terugkoppeling van het jaarverslag en door steun te vragen voor het nieuwe jaarplan. 

Uitwerken jaaragenda

Pak de punten op uit de jaaragenda. 

Uitvoering ..

Projectgroep / trekker

De projectgroep zorgt voor evaluatie, verslaglegging en jaarplan. De projectgroep zet acties uit. 

Acties 

Afhankelijk van de wensen en de situatie worden er acties uitgezet. 

Resultaat ..

Bestuurlijke goedkeuring

Het regionale zorgprogramma blijft bestuurlijk verbonden met de verschillende organisaties en het regionale dementienetwerk.