10

RESPECTVOLLE BEJEGENING

De persoon met dementie en diens naasten worden respectvol bejegend. Zij behouden zelf de regie.

  • Beschrijf in het regionaal zorgprogramma de uitgangspunten van integrale en persoonsgerichte zorg. Beschrijf hoe deze uitgangspunten worden gerealiseerd door training, scholing en werkwijzen.
  • Beschrijf de methoden en tools die worden benut door professionals om het uitgangspunt van respectvolle bejegening in de praktijk te brengen.
  • Borg in de keten, bij alle organisaties en bij alle professionals, de uitgangspunten van integrale en persoonsgerichte zorg.
  • De betrokkenen hebben zeggenschap over alle aspecten van de aan hen verleende zorg en ondersteuning.
  • De zorg respecteert en versterkt de eigen regie van de betrokkenen.
  • De zorgverleners werken vanuit een holistische visie: de zorg en ondersteuning zijn geen doel op zich maar een middel om de betrokkenen te ondersteunen zodat zij zich op een acceptabele manier kunnen aanpassen aan de veranderingen in hun leven.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

Jonge mensen met dementie en hun naasten willen de regie behouden over hun leven. Een goede professional – en met name de casemanager – is hier bewust van en weet zich tot een verlengstuk te maken van het levenspad van de betrokkenen. De betrokkenen behouden hun gevoel van autonomie en ervaren het nut van het casemanagement in het behouden van die autonomie. Vanuit die verstandhouding kan een constructieve relatie groeien.

In de sociale benadering van dementie laat Anne-Mei The zien dat er meer is dan het medische domein. De vragen die leven bij betrokkenen hebben ook te maken met het sociaal en het psychologisch domein. De casemanager die aansluiting wil vinden bij de betrokkenen weet vanuit deze drie domeinen te handelen, zowel voor de persoon met dementie als voor de naasten.

Het KNMG heeft een omschrijving van informed consent gemaakt: Een belangrijk uitgangspunt van het gezondheidsrecht is dat de patiënt toestemming geeft voor het uitvoeren van een medische behandeling. Zonder toestemming is er immers sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een arts, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. De informatieplicht van de arts en het toestemmingsvereiste vormen een twee-eenheid. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd.

Advanced Care Planning – ook wel proactieve zorgplanning genoemd – houdt in dat samen met de betrokkenen vooruit gekeken wordt naar de toekomst en dat er geen dingen (gaan) gebeuren tegen de wens van de persoon met dementie in, tenzij er een veiligheidsrisico is.
Advanced Care Planning bij dementie op jonge leeftijd legt veel nadruk op het behoud van regie bij de betrokkenen. De casemanager is de aangewezen persoon om dit proces van gezamenlijke besluitvorming te leiden.
In de Zorgstandaard Dementie is een aparte beschrijving opgenomen van Advanced Care Planning met nuttige tips en verwijzingen.
De juiste diagnose en (sub)typering is bij jonge mensen met dementie erg belangrijk zijn voor persoonsgerichte begeleiding en zorg en voor anticiperen op het te verwachten ziektebeloop.

Het PREZO Keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd  is opgebouwd rond kernwaarden. Deze kernwaarden sluiten goed aan bij het streven naar een zorgvuldige omgang. Het behalen van het keurmerk is een goed hulpmiddel om die zorgvuldige omgang in de vezels van organisatie en medewerkers te krijgen.

“Het begrip van de medemens is net zo belangrijk.”

Informatiebronnen

Website

PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd

Online documenten

Thuisarts.nl: Keuzehulp voor zorg en behandeling

Netwerk Palliatieve Zorg: Gesprekswijzer voor Proactieve Zorgplanning  

KNMP: Richtlijn uitvoering euthanasie

Rijksoverheid: Levenseinde en euthanasie

Boeken

Anne-Mei The: Dagelijks leven met dementie. Een blik achter de voordeur. Thoeris, Leidschendam 2017. 

Klantbehoefte 11

Eén vertrouwd en deskundig aanspreekpunt in de zorg